MC training & coaching
gevestigd te Helmond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

www.marijcoolen.nl

Adres: Professor Lieftincklaan 13, 5707 KT te Helmond

Telefoonnummer: 06-55648638

Marij Coolen is zelf de Functionaris Gegevensbescherming van
MC training & coaching.  Zij is te bereiken via info@marijcoolen.nl


De persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • In geval van behandeling van kinderen: naam, telefoonnummer en emailadres van een ouder
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in contactformulier, intakegesprek, coachingsessies, e-mail, Whatsapp en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Informatie over je gezondheid
 • Proces, verloop en resultaten en inzichten opgedaan tijdens de coachingsessies.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen, verwerken van betalingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen of Whatsappen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het verzenden van onze “nieuwsbrief”
 • Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Een goede begeleiding geven tijdens de coachingsessies, dan wel behandeling o.a. in verband met contra-indicaties.


Bewaarplicht persoonsgegevens

MC training & coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Delen van persoonsgegevens met derden

Marij Coolen zal geen gegevens van cliënten delen of aan anderen verstrekken zonder hun toestemming.

Marij Coolen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met eventuele bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zullen wij een verwerkersovereenkomst afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit kan zijn een administratiekantoor of een bedrijf die de website bouwt of het hosten van de website doet of een bedrijf voor (online) software voor boekhouden. MC training & coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens MC training & coaching van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • MC training & coaching hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • MC training & coaching maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • MC training & coaching test en evalueert regelmatig haar maatregelen;
 • Eventuele invalkrachten of andere samenwerkende partners zijn/worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van MC training & coaching gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, binnen de muren van de praktijkruimte van MC training & coaching.
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou (of een andere door jou te bepalen zorgverlener of organisatie) te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marijcoolen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MC training & coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marijcoolen.nl of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Opgesteld maart 2019